banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
Genel Bir Bakış
Hz. Muhammedin İlme Verdiği Önem
Bilimin İslam Dünyasından Avrupaya Akış Yolları
Selçuklularda Bilim
Osmanlılarda Bilim
İslam dünyasında mimarlık

 
Ana Sayfa
 Takiyüddin’in Optiğe Katkıları
Hüseyin Topdemir Dr. A.Ü Bilim Tarihi Anabilim Dalı Takiyüddin başarılı çalışmalar sergilediği optik alanında, Gözbebeğinin ve Aklın Işığı adlı bir yapıt kaleme almıştır. Bu kitabın dikkat çekici yönü, temel dokusunun ıslam Dünyası’nda yaklaşık sekiz yüzyıl önce başlatılmış olan köklü ve başarılı optik çalışmaları sonucunda elde edilmiş temel argümanlardan ve problemlerden oluşturulmuş olmasıdır. Öyle ki, elde edilen yüksek düzey, 17.yüzyıla kadar Batı’da güncelliğini koruyan temel tartışmaların çerçevesini oluştururken, aynı şekilde, Osmanlı ımparatorluğu’nda da bütün canlılığıyla etkinliğini sürdürmüştür. Bu durumu anlamak ve anlamlandırmak zor değildir. Çünkü 17.yüzyıla kadar Batı’da optik konusunda egemen olan görüş, ıbnü’l-Heysem’in bir tür gelenek halin... Devamı

 MEDRESELER
Selçuklu, eğitime çok önem vermiş, mimarlık değerleri yüksek medreseler inşa etmiştir. Medreselerde sadece Kuran, hadis, fıkıh, kelâm okunmaz, tıp öğrenimine, matematik, fizik, astronomi gibi bilimlere de önem verilirdi. Kuran eğitimi için özel ‘Dar-ül Huffaz’ (Hafızlar evi) vardı. Medrese mimarlığı kurgusunda avlulu ve kubbeli olarak iki ayrı çözüm üretilmiştir. Avlulu medreselerde orta avlunun çevresinde sütunlu revak ve arkasında derslikler sıralanır. Binaya, avluya açılan stalaktitli taç kapıdan girilir, bazı medreselerde taç kapının iki yanında minareler yükselir. İç mekânda, taç kapının karşı aksında genellikle geniş bir eyvan bulunur, eyvanın sağ ve solundan müderris odaları vardır. Kubbeli medreselerde orta avlunun üzeri bir kubbe ile örtülmüş olup orta holün çevresinde çepe&ccedi... Devamı

 Kara Hadım Ağaları
Bunlar, Osmanlı sarayının kadınların bulunduğu harem kısımndaki ağalardı.;kara hadımların en büyük amirine Darü’s-Saade ağası veya Kızlar ağası denilirdi. Kzlaağası ile maiyyeti 16. yy sonlarına kadar kapı Ağasına bağlıydılar.Kara hadım ağalarına sarayın kadınlarına ait kısmının hzmetinden dolayı Harem Ağaları da denilirdi. (İ.H.Uzunçarşılı,Osmanlı Tarihi 2. Cilt s: 520-523 )

 Molla Fenari
Molla Fenari (Şemseddin Mehmet). Hamza oğlu, 1350 doğumlu. Bursa -Yenişehri Fener kasabasında doğduğu için Fenari adını aldı. Molla Fenari, Kara Hoca denen Alaadin’den ders aldı, sonra Konya Aksarayındaki Zincirli Medrese hocası Cemalüddin Aksarayi’den ders aldı(1376) ve oradan Kahire’ye gitti. Kahire’de dönemin ünlü hocalarından Bayburt’lu Molla Ekmel’den ders aldı. Molla Fenari, babasının düşüncesi olan tasavvufa da önem verdi ve Muhyiddin Arabi felsefesini yaymaya çalıştı. Osmanlılar zamanında Bursa’da müderrislik ve sonra kadılık yaptı.Yıldırım Bayezid’in ilgisini çekmişti, devlet işerinde görüşlerinden yararlanılmıştır. Bir çok kere Mısır ve yöresine gitti. Mısır ve Suriye bilginleri, kendisine tutkun olmakla birlikte onun vahdeti vücut felsefesine olana eğilimini önemli bir kusur sayıyorlardı. Memluk Sultanı Melik Müeyyed Şeyh’in ... Devamı

 BÜYÜK SELÇUKLULAR (1000?ler-1157)
  Selçuklular, Oğuz Türklerinin Kınık boyundandırlar. Anavatanları Sir-i Derya (Seyhun nehri) bölgesidir. Büyük Selçuklu Devleti’nin atası Selçuk Beg, devleti pekiştiren ise oğlu Tuğrul Beg’dir (1037-1063). Tuğrul Beg, ordusu ile Horasan’dan İran’a yönelerek Bağdat’a kadar indi. Kardeşi Çagrı Beg’in oğlu Alpaslan (1063-1072), Malazgirt ovasında Bizans’la yaptığı meydan savaşı ile (1071) Türklere Anadolu’nun kapısını açmış oldu. Türk töresine göre memleket, ölen sultanın oğulları arasında taksim edilirdi. Melikşah (1072-1092) döneminde, Kirman, Irak, Suriye ve Anadolu Selçuk devletleri Büyük Selçuklu’dan ayrıldı. Bu devletlerin içinden Anadolu Selçukluları büyük gelişme gösterdi. Buna karşın Büyük Selçuklu devleti, 10. sultan Sencer (1131-1157)’e kadar deva... Devamı