konular banner

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Cesur insanlar bir şehrin en güçlü savunma kuleleridir   Alcaeus

  Ana Menü  
Osmanlı Devleti ve Komşuları

Osmanlı İmparatorluğu

Balkan Savaşları

Osmanlının İç Durumu

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web
  Konular  
Balkanlılar Arasında İlk Düşmanlık Belirtileri

Balkanlıların Bırakışma Şartları

Batı Azerbaycan işleri

Büyük Devletlerin Başarı ile Aracılık Edememelerinin Sebepleri

Çatalca Bırakışması

Çatalca Çatışması

Garp (Batı) Ordusu, Adalar

Genel düşünceler

Lüleburgaz Vuruşmasından Çatalca Vuruşmasına Kadar

Lüleburgaz Yenilgisinin Avrupa'da Yankıları

Lüleburgaz Yenilgisinin Sonuçları

Mısır İşleri

Osmanlı Hükümetinin Büyük Devletlere İkinci Başvurması

Osmanlı Hükümetinin Büyük Devletlere İlk Başvurması

Osmanlı Hükümetinin Büyük Devletlere Üçüncü Başvurması

Osmanlının İç Durumu

Rusyanın Boğazlar İşinde Aldığı Durum

Savaşın Başından Lüleburgaz Vuruşmasına Kadar

Barış Görüşmeleri

Londra Konferansına Doğru

Osmanlı ve Balkan Delegelerinin İlk Buluşmaları

Tartışmalar

Rusya'nın Osmanlı Üzerinde Baskıda Bulunması

Puankare'nin İki Demeci

Balkanlıların Barış Şartları

S. J. Konferansı'nın 4'üncü Toplantısı

Kral Ferdinand'ın Çar Nikola'ya Başvurması

S. J. Konferansı Dışında Bazı Görüşmeler

İstanbul'da Gizli Osmanlı-Bulgar Görüşmeleri

Barış Şartlarının Bildirilmesinden Önceki Başvurmalar

Osmanlı Hükümetinin Barış Şartları

Büyükelçiler Konferansı'nın Adalar İşi Üzerindeki Kararı

Barış Görüşmelerinin Kesilmesi

Görüşmelerinin Kesilmesiyle Babıâli Baskını Arasında Geçen Diplomatik Olaylar

Balkanlılar Arasındaki Durum

Osmanlı Hükümetine Karşı Baskı Yapılması

Bazı Deniz Savaşları

Bab-ı Âli Baskını

İkinci Balkan Savaşı - Babıâli

İç Durum

Siyasal Görüşmeler

Savaş Olayları ve Barış İçin Görüşmeler

Edirne'yi Kurtarmak Ümidi Kalmadıktan Sonra

Edirne'nin düşmesi

Edirne Düştükten Sonraki Bulgar Tehdit ve İstekleri

Londra Antlaşmasına Kadar

Londra Barışından Sonraki İç Durum

Çarın Berlin'e Gidişi

Adalar ve Arnavutluk İşleri

Arnavutluk'un Karadağ ve Sırbistan'la Sınırlarının Saptanması

Arnavutluk'un Örgütlendirilmesi Sorunu

Ege Adaları Sorunu

İtalya'nın Yunanistan-Arnavutluk Sınırı İşini Oniki Ada İşine Bağlaması

Balkan Devletlerinin Aralarında Savaş Çıkması

Bulgaristan - Romanya gerginliği

Sırp-Yunan Anlaşması

Balkanlılar Arası Savaşa Doğru

Edirnenin Geri Alınması

Londra Antlaşması Sınırına Kadar İlerleme Kararı

Rusya'nın Balkanlılar Arasında Aracılık Denemesi

Edirne Sorununun Ortaya Çıkması

Bulgarların Koruyucu Aramaları

Edirneyi Geri Alma Kararı

Edirne'nin Geri Alınmasından Sonraki Durum

Büyük devletlerin, Osmanlı'yı Edirne'den Çıkarmak İçin Maddi Teklifler Yapmaları

Bükreş Antlaşması

Genel Barış Sorunu

Bükreş Antlaşması ve Sonuçları

Batı Trakya'da Bir Türk Yönetimini Yerleştirme Denemeleri

İstanbul Antlaşması

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web

E-Tarih.org


 
 
24 Kasım 2007 11:37
e-Posta   Yazdır

 
Osmanlının İç Durumu

Osmanlı iç durumu.

-İlkteşrin (ekim) ayının sonlarında İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde kargaşalık çıkacağı korkusu dolaşmakta ve büyükelçiler Osmanlı içişlerine öteden beri her sıkışık anda karışageldikleri için bu yolda alınması gereken ölçemleri (önlemleri) aralarında görüşmekte ve düşündüklerini Osmanlı Hariciyesine bildirmektedirler.

Bunların başvurmaları ve dilek ve düşüncelerini kendisine bildirmeleri üzerine Hariciye Nezareti, 1 sonteşrinde (ekimde) işi sadarete yazar ve büyükelçilerin dileklerini bildirir.

Bunun da etkisiyle olmalı Dahiliye Nazırı'nın başkanlığında bir komisyon kurulur ve onun tasarına göre 3 sonteşrinde (kasımda) Meclisi Vükelâ birtakım kararlar alır, başlıcaları aşağıdadır:

1) Bulgar ilerlemesi dolayısıyla akın gibi İstanbul'a gelmiş olan göçmenlerin sağlık bakımından sıkı murakabesi (denetlenmesi).

Ve baysallık (huzur ve refah) bakımından:

a) Kıpti göçmenlerin ellerine para verilerek Anadolu'ya yollanılması.

b) Anadolu ve İstanbullulardan gönüllü olarak orduya girmiş olup şimdi İstanbul'a geri dönmüş olanlardan Anadoluluların yerlerine geri gönderilmesi, İstanbullulardan olup işsiz güçsüzlere karşı serseri nizamnamesine göre davranılması.

2) Terkos suyunun her bakımdan korunması.

3) İstanbul'daki askerin baysallığa (huzuru sağlamaya) yettiğini Muhafız Paşa sağlıyorsa da ona 2 taburun daha eklenmesi. Polis müdürü umumisinin ciheti askeriye ile ilgisi olmakla birlikte vilayete bağlanması.

4) Karışıklık çıkarsa yabancı elçilik, konsolosluk, banka, hastane ve mekteplerin korunması için önlemler alınması.

5) İstanbullular için olandan başka, Şark (Doğu) Ordusu için İstanbul'da 100-200.000 okka ekmek yapılıp yollanmaktadır, bunun belediyece sağlanması.

İşbu sonteşrin (kasımda) ayında Osmanlı Asyası'na karşı aç gözlerin dikildiğini ve oralarda kargaşalık çıkararak yer kapmak düşünüldüğünü gösteren belirtiler ortaya çıkar. Bunlar arasında Doğu vilayetlerini ilgilendiren Rus dolanlarını (söylentilerini) yukarda gördük.

Sözü daha önce geçmiş olan Hintli Seyyit Ali, Londra Büyükelçiliği yolu ile: ''Asya'daki memalikimizin âtiyen (gelecekteki) hedefi ihtirasat (asırı istekleri) olmasına meydan vermemek için yeniden ıslahatı ciddiye ve mükemmele icrası...'' öğüdünü yollar ve göçmenler için 1800 (altın) lira verir (1).

Beyrut Valisi, oradaki istek ve düşünceleri bildirerek ''harbi hazır dolayısıyla efkârı umumiyede hasıl olan cereyanlardan bahisle halkın ihtiyaç ve refahını temin edecek surette tevsii selahiyeti mahalliye (2) yolunda ıslahatı fiiliye ve ciddiye vücuda getirilmesi lüzumuna...'' dair gizli bir yazı yollar. Kendisine Meclisi Vükelâ kararıyla verilen karşılıkta (3) şunlar denilmektedir:

Devletçe bütün vilayetlerde yeğleme (iyileştirme) yapılırken orada da yapılacaktır - Meclisi Mebusana verilmek üzere meclisi vilayet şimdiden bu yoldaki düşüncelerini kâğıt üzerine koysun - Mebuslar ülkenin gerçek ihtiyaçlarını bildirirler.

28 sonteşrinde (kasımda) Grey'in bazı büyükelçilerine yolladığı bir genelgede (1) şunlar da vardır:

Söylenildiğine göre, Arnavut olan eski Sadrazam Ferit Paşa, Hidiv'le (1'incinin oğlu ikincinin kızını almıştır) şöyle bir anlaşma yapmış imiş:

Kendisi Babıâli ile anlaşarak özgür bir Arnavutluk'un başına geçecek ve Suriye'nin de Mısır'la birleşmesini ileri sürecek. Grey, bu son düşüncenin Babıâlice zor kabul edilebileceğini eklemektedir.

Bu ve buna benzer dolanlar (söylentiler) üzerinde ortalıkta konuşuladurulması ve İngiltere ile Almanya arasında bir yakınlaşma sözünün dolaşması Fransa'yı kuşkulandıracaktır. (Bir yandan Suriye'de gözü olduğu için, öbür yandan da genel siyasası bakımından böyle bir yakınlaşmadan korktuğu için) 5 ilkkânun (aralık) 1912'de Grey, kesin olarak bunları Pol Kambon'a yalanlayacaktır (2).

İlerde bu Arap vilayetleri işleri üzerinde daha çok duracağız.

İstanbul'da oldukça gerginlik vardır, ''İttihat ve Terakki'' hükümete karşı çalışmaktadır, bunun sonuçları ilerde görülecektir; ancak işbu ay içinde onunla en çok uğraşan askeri idaredir: halbuki, 1-1 1/2 ay sonra Nâzım Paşa'nın onunla arası iyileşecek ve en çok Dahiliye Nazırı ona karşı durum alacaktır.

Dahiliye Nezareti'nin 28.11.1912'de sadarete gönderdiği bir tezkerenin aşağıya koyduğumuz bazı parçaları bunu gösterir, işbu tezkerede (3):

Babıâli'ye ve hükümet aleyhine tecavüzatı hainanede bulunmalarından dolayı mazunualeyh olan 21'i mevkuf ve 59'u derdesti tevkif eşhasın divanı harbi örfice memaliki Osmaniye dahiline nefi tebitlerine (sürgün edilmelerine) karar verildiği - Bu yoldaki ilamı alan 1'inci Kolordu kumandan vekili ve İstanbul muhafızı bunların nereye gönderileceklerini ve nereden tahsisat alacaklarını sorduğu - Divanı Harbin idareten ve yolsuz iş gördüğü.... yazılıdır.

Bunun üzerine Meclisi Vükelâ:

Hodbehot (kendiliğinden) iş görülmemesine ve kanuna göre hareket edilmesine, ciheti adliyeden Divanı Harb nezdine evsafı lazımeyi haiz bir müddeiumumi ve önce olduğu gibi iki müstantik (sorgu yargıcı) tayinine karar verir.

Büyük devletlerin savaş gemilerinin Boğazlar'dan girmesi

- İlkteşrin (ekim) sonlarında ve sonteşrin (kasım) başlarında, İstanbul'da ve başka Osmanlı kentlerinde, ucu kendilerine ve asılarına (çıkarlarına) dokunacak kargaşalıklar olur düşüncesiyle büyük devletler, Osmanlı sularına savaş gemileri yollamak isteğindedirler. 2 sonteşrinde (kasım) Alman Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanı Kiderlen - Vahter, Alman Deniz Genelkurmay Başkanı ve İngiliz ve Fransız büyükelçileri arasında bir toplantıda Osmanlı sularına yollanılacak olan gemilerin süvarileri, durum bunu gerektirirse, İstanbul'daki büyükelçiler yolu ile Boğaz'dan geçme iznini Babıâli'den isteyecektirler (1).

4 sonteşrinde (kasımda) Osmanlı hükümeti barış başlangıçları imzalanır imzalanmaz çekilmeleri şartıyla bu gemilerin İstanbul'a gelmelerine izin verir.

Daha sonra Bulgarlar İstanbul'a girecek olurlarsa Rusya'nın oraya bütün bir donanma göndermesi sorunu ortaya çıkınca bunu kendisine söyleyen ve ne yapacağını soran Fransız Büyükelçisi'ne Grey: İstanbul'da bir gemimiz var, belki üç tane daha Beşike'ye göndereceğiz, İngilizleri kıyımdan korumak için ne kadar gemi yollamak gerekirse yollayacağız, ancak İstanbul'da bir deniz gösterisi yapmayacağız, der (2).

Grey'in, sözlerinin Rusya'ya karşın (muhalif) görünmemesi için kullandığı konuşma biçimine rağmen, İngiliz gemilerinin Rus donanmasını İstanbul'da yalnız bırakmamak için yollanılacağı ve kıyım sözünün bir bahane olduğu açık anlaşılmaktadır.

 
 

Sayfa Başına Dön

 
     

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam