Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, 1945-1960
BLOKLARDA YAPI DEĞİŞİKLİĞİ
YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU
ASYA GELİŞMELERİ
DÜNYA POLİTİKASINDA ORTA DOĞU 1960-1980
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1960-1980
YENİ YAPILANMAYA DOĞRU

 
Ana Sayfa
 Balkan İttifakı

 Vietnam Savaşı ve Batı
Kıbrıs meselesinde olduğu gibi, Vietnam savaşını da, daha ilerde, Asya gelişmeleri kısmında ayrıntıları ile açıklamaya çalışacağız. Fakat 1960'larla birlikte ortaya çıkan bu savaşa ve Batı üzerindeki tesirlerine burada kısaca temas etmekte yarar vardır. 1945 Cenevre anlaşmaları ile Vietnam Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldıktan sonra, Amerika, kuzeydeki komünist Vietminh rejimine karşı güneyi korumak için, yardımlarını ve alakasını devam ettirdi. İşte bu yardım ve alaka ve güney Vietnam'ın komünistlerin kontrolu altına düşmesi ve milletlerarası komünizmin Güney-Doğu Asya bölgesinde stratejik bir üstünlük sağlıyacağı endişesi, Amerikayı "Vietnam Bataklığı"na çekmeye başlayacaktır. Zira, Vietminh'in lideri Ho Chi Minh'in 1954 Cenevre anlaşmaları ile yetinmeye niyeti yoktu. Bu sebepten yavaş yavaş gerilla sızmaları ile Güney Vietnam'a da hakim olmak kararındaydı. ... Devamı

 Asya Gelişmeleri
1980 ile 1990 arasında Asya'da meydana gelen iki önemli gelişmeden biri Sovyetler Birliği'ne, diğeri de Çin Halk Cumhuriyetine aittir. Başka bir deyişle, Sovyetler Birliği'nin 1979 Aralık ayında Afganistan'ı işgale teşebbüs edip, kendisini dokuz yıla yakın sürecek bir "Afganistan bataklığı" içine atması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına varan gelişmeler içinde, hem iç ve hem de dış etkiler bakımından önemli bir yer işgal eder. Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişmelerinin gösterdiği nitelik ise, 1976 da hem Chou En-lai'yın ve hem de, hemen arkasından Mao Tse-tung'un ölümünden sonra, Çin'in Batı'ya açılmasıdır. Olayın özelliği Çin'in Batı'ya açılmasının Çin'de radikal bir yeni bir yapılanma meydana getirmeyip, dünyanın yeni yapılanmasının Çin'i de etkilemiş olmasıdır. Dolayısıyla, Asya'da bir yeni yapılanmadan söz etmek mümkün deği... Devamı

 Sovyetlerin Afganistan Hezimeti
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Amerika nasıl 1965-1975 arasında Vietnam'da tam bir bataklığa saplanmış ve ağır bir başarısızlıkla ve büyük güçlükle yakasını Vietnam'dan kurtarmış ise, Sovyetler de, aynen Amerika'nın yaptığı hesap hataları ile, 1979 Aralık ayından 1988 Nisanına kadar süren yaklaşık dokuz yıllık bir macera ile Afganistan bataklığına batmışlardır. Bu savaşın başka bir özelliği de, Amerika'nın, Vietnam'ın intikamını Sovyetler'den Afganistan vasıtasiyle almış olmasıdır. Sovyetlerin Afganistan'ı işgale başlarken yaptıkları hesapların hataları ve yanlışları şu noktalarda kendisini göstermiştir: -Birincisi, Afgan halkının Sovyet kuvvetlerine karşı kitle halinde direnişi. Bütün savaş boyunca, kırsal alanın % 70'i daima Afgan direnişçilerinin, Afgan milliyetçilerinin kontrolü altında kalmıştır. -Sovyetler, Afganistan'ı işgal ederken, Afgan ordusunu da kullanabileceklerini sanmışlardı... Devamı

 Fin-Sovyet İttifakı
Sovyet Rusya Avrupadaki sınırları üzerinde bulunan ülkelerde komünist rejimleri kurarak bunları uydu haline getirdikten sonra, bir tek nokta açık kalmaktaydı. Bu da Finlandiya ile olan sınırı idi.   Finlandiya savaşta Almanya ile işbirliği yaptığı için yenilen devlet sayılmış ve kendisiyle müttefikler arasında 10 Şubat 1947 de bir barış antlaşması imzalanmıştır. Bu barış ile Finlandiya, Petsamo bölgesini Sovyet Rusyaya terketti ve ayrıca Porkkala deniz üssünü de 50 yıl için Sovyetlere kiraladı. Finlandiya Sovyetlere mal olarak ödenmek üzere, 300 milyon dolar tamirat borcu ödeyecekti.   Barış Antlaşması esasen Finlandiyayı Sovyet Rusyaya karşısında esaslı bir şekilde zayıflamıştı. Çünkü Sovyetler hem Petsamo'yuve hem de Porkkala'yı kontrollarına almışlardı. Bu durum, Finlandiya üzerinde küçümsenemiyecek bir baskı idi. Lakin Sovyetler bununlada yetinmek istemediler... Devamı