Ana Sayfa « E-tarih.org    
 
   
DÜNYA POLİTİKASINDA ORTA DOĞU 1960-1980
      BLOKLARDA YAPI DEĞİŞİKLİĞİ
      Ara Dönem
  » Üst Konu
Ara Dönem
Batı Bloku Gelişmeleri
Doğu Bloku Gelişmeleri

 
Ara Dönem
   1945-1960 dönemi nasıl Doğu ve Batı blokları arasında soğuk savaş çatışmalarının hakim olduğu bir dönem ise, 1970'li yıllarla başlayan dönem de Doğu ile Batı arasında "Yumuşama"nın (Detant) hakim olmaya başladığı dönemdir. 1960'lı yıllar ve bu yılları kaplayan dönem de, bu ikisi arasında yer alır ve Soğuk Savaş'tan "Bugüne" geçişin bir "Ara Dönem"ini teşkil eder. Bu Ara Dönem'in başlıca hususiyeti, Soğuk Savaş'ı hatırlatacak mahiyette çatışma ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına rağmen, milletlerarası münasebetler sistemine yumuşak bir yapının getirilmesi çabalarının da belirgin bir şekilde kendisini göstermesidir. 1960-1970 arasının bu çelişkili görünen gelişmelerinde en müessir faktör, her iki Blok'un da yapısında meydana gelen değişmelerdir. Her iki Blok'un da yapısında veya başka bir deyişle Blok-içi münasebetlerde meydana gelen bu değişmelerin, milletlerarası politikaya "çok merkezli" bir yapı verdiğini veya "Çok Kutuplu" bir dünya yarattığını söylemek mümkün değildir. Savaş teknolojisindeki tartışılmaz üstünlükleri ile Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya bugün de dünyanın iki esas kutbunu teşkil etmektedir. Fakat ne var ki, günümüzün iki-kutupluluğu, yapı ve mahiyet itibariyle, artık 1950'lerin iki kutupluluğu değildir. 1950'lerde, kutup merkezlerinin Blok içindeki kontrol ve hakimiyetleri bir bakıma mutlak ve "tekelci" mahiyette iken, bugün bu kontrol ve hakimiyet her iki Blok içinde de gittikçe tesirini arttıran yeni unsurların ortaya çıkması ile belirli bir derecede zayıflamış bulunmaktadır. Bu yeni unsurların ortaya çıkışı, bu gelişme ve oluşum, 1960'lı yılların eseri olup, biz buna Bloklarda Yapı Değişikliği diyoruz.
Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi