banner bilim
 
Ana Sayfa « E-tarih.org    
   
Genel Bir Bakış
Hz. Muhammedin İlme Verdiği Önem
Bilimin İslam Dünyasından Avrupaya Akış Yolları
Selçuklularda Bilim
Osmanlılarda Bilim
İslam dünyasında mimarlık

 
Ana Sayfa
 Takiyüddin’in Elyazmaları
Takiyüddin’in günümüze uluşan elyazmaları incelendiğinde, içerdikleri bilgilerin o dönem gökbilimi hakkında sağladığı veriler yanında farklı bir önemi olduğu da görülür. Takiyüddin el yazmalarında belirli bir biçim kullanmamıştır. Eserlerin hemen hepsi birbirlerinden farklı boyutlardadır. Kitaplarda kullanılan süsler de birbirlerinden farklıdırlar. Ancak yazmalara önemli yerleri, başlıkları, tablo ve şekilleri belirginleştirmek için farklı renklerden yararlanıldığı gözlenir. Başlangıç sayfalarında yazmaların Takiyüddin’e ait olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlayan açıklamalar, kayıtlar ve imza yer alır. Günümüz araştırmacılarını en çok sevindiren de Takiyüddin’in eserlerinin orijinallerinin bir kısmının bugüne ulaşmış olmasıdır. O dönemlerde bilim adamlarının yazdıkları eserlerin kopyaları elle &cce... Devamı

 Ak Hadım Ağaları
Osmanlı sarayının Babü’s-sade denilen kapısını akağalar denilen beyaz hadımağaları korurdu; 15. yy’ile 16. yy sonların yakın zamana kadar Osmanlı sarayının en büyük, en nüfuzlu ağası Babü’s-sde veya Kapı Ağası idi. kapı Ağasının emirndeki akhadımlar sarayın u kapısını korurlardı.; bunların sayısı otuz kadardı. zabit olar kapı ağasından sonra Saray Ağası ile Saray kethüdası gelirdi(s: 522).

 MERÎNÎLER DÖNEMİ (1195-1470)
  XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Benî Abd-ül Vâd ve de Benî Merrîn dönemlerinde Telemsan kenti, mimarlık açısından parlak bir uygarlığa ulaşmıştı. Fas’ta, Rabat’ta Hasan Kalesi (1197), yine Fas’ta Ebu İnaniye ve Tasnifiniyye Medreseleri, Seyyid Ebu Medyan Camii en önemli eserlerdendir. ‘Müdeccer’ denilen ve ‘Batı Müslümanlığı’na has mimarlık üslûbu, sadece İslâm dünyasını değil, İspanyol mimarlığını da etkilemiş; o dönem İspanyol mimarlığı ile Endülüs ve Kuzey Afrika İslâm mimarlığı arasında İslâm mimarlığı ağırlıklı benzerlikler oluşmuştur. Yapılar genellikle Fas taşı ve tuğla ile imal edilmişlerdir. Cami, medrese ve özellikle minare inşaatlarında oyma taş işçiliğindeki motifler emsalsiz kompozisyonlardır. Dekorasyonda stalaktit başlıklar, duvarlarda arabesk, zincirek, poligon, baklava ve Arap yazısı ile sağ... Devamı

 ABBASİ HALİFELERİ DÖNEMİ (750-1258)
  Emevi hanedanının son yıllarında huzursuzlukların önü alınamıyordu. Hz. Muhammed’in amcası Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen Abbasiler, Emevi yönetimine karşı kanlı bir ayaklanma ile iktidarı ele geçirdiler. Abbasi iktidarı, 37 halife ile 508 yıl sürdü. İlk Abbasi halifesi Ebu’l Abbas 4 yıl halifelik yaptı (750-754). 754’te halife olan Mansur orduda yeni düzenlemeye gitti. Türkler ve İranlılar orduda görev aldılar. Türkler önemli komutanlıkları üstlendiler. Halife Mansur (754-775) küçük bir yerleşim olan Bağdat’ı kent haline getirdi (760). Bazı kaynaklar Bağdat’ın Mansur tarafından kurulduğunu yazsa da Hamurabi kanunlarında (M.Ö. 1792-1750) Bağdat’tan söz edilir. Dicle nehri kenarında yeniden kurulan kent, çevresinde verimli topraklara sahipti. Güçlü ekonomisi ile kısa zamanda büyüdü. Kent, daire form... Devamı

 Fatih Külliyesi Medreseleri Ne değildi?
Tarihimize bakışla ilgili bilgileri okudukça, "kimlik arayışı"nda tarihin nasıl tahrif edilğini hayretle görüyoruz. Bunlardan biri de İstanbul Üniversitesini el çabukluğuyla Fatih Medreselerine bağlama çabasıdır. Ekmeleddin İhsanoğlu anlatıyor: “İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti’nin cihan devletine yani imparatorluğa dönüşme süreci içinde, bir padişah olarak Fatih’in eğitim ve ilme verdiği büyük önem ve gösterdiği kişisel yakın ilgi, bilinen ve devamlı olarak övülen bir husustur. Ayrıca İstanbul’un yedi tepesinden ilkine Osmanlı İstanbulu’nun ilk abidevi eserini inşa etmesiyle Fatih yeni saltanat merkezine ilk Müslüman Türk damgasını belirgin tarzda vurmuştur. Bu mimari tarz, daha sonra İstanbul’un ufuklarını süsleyecek silüetinin temel taşını oluşturacaktır. Fatih Külliyesi,Osmanlı Devleti’nin bir bu&cced... Devamı